Ordlista

Koldioxid

Koldioxid är en gas i jordens atmosfär. Det förekommer naturligt och är också en biprodukt av mänskliga aktiviteter som att bränna fossila bränslen. Det är den främsta växthusgasen som produceras av mänsklig aktivitet.

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck

Klimat

Klimat beskriver vädergenomsnittet för en större region under minst 30 år.

Klimatförändringar

Klimatförändringar är det globala fenomenet klimatomvandling som kännetecknas av förändringar i det vanliga klimatet på planeten (temperaturökning, förändringar i nederbörd och vind) som särskilt orsakas av mänskliga aktiviteter.

Kompostering

Kompostering är en metod för avfallshantering där organiskt avfall bryts ned naturligt under syrerika förhållanden. Endast vissa avfallsprodukter anses vara komposterbara och bör läggas till i kompostbehållare. Matavfall (se matavfall), som bananskal, kaffesump och äggskal, är bra saker att kompostera.

Konsumentism

Konsumentism hänvisar till teorin att spendera pengar och konsumera varor är bra för ekonomin. Motståndarna mot konsumentism föreslår att det enkla livet är en mer hållbar livsstil och bättre för miljön.

Bortskaffande

Bortskaffande av avfall avser tekniker för eliminering av avfall innefattande exempelvis deponier, slutförvaring, underjordisk bortskaffande, förbränning utan energiåtervinning.

Earth Day

Earth Day är ett årligt evenemang som firas runt om i världen den 22 april för att uppmärksamma och öka medvetenheten om vikten av långsiktig ekologisk hållbarhet.

Eko Design

Miljödesign tar hänsyn till miljöaspekter i alla led i produktutvecklingsprocessen och strävar efter produkter som har lägsta möjliga miljöpåverkan under produktens livscykel.

Energi

Det är en kraftkälla som hjälper oss att leva vårt liv. Det finns olika energikällor, som solen, som driver växterna och solpanelen, bränslen, som är kraften i våra maskiner. Men vi använder också vår egen energi när vi lyfter upp något från marken.

Energieffektivitet

Energieffektivitet avser en metod för att minska energiförbrukningen genom att använda mindre energi för att uppnå samma mängd användbar effekt. Till exempel använder en energieffektiv 12-watts LED-lampa 75-80% mindre energi än en 60 watts traditionell lampa men ger samma ljusnivå.

Miljöavtryck

Effekten som en person, företag, aktivitet etc. har på miljön, till exempel mängden naturresurser som de använder och mängden skadliga gaser som de producerar (se även Koldioxidavtryck).

Fast Fashion vs Slow Fashion

Den kontinuerliga strömmen av nya billiga, tillgängliga och trendiga modeartiklar till den globala marknaden kallas populärt ”snabbmode”. Den ”snabba” aspekten av konsumtion är främst ett problem för miljön när det görs i stor skala. Således kan långsam mode ses som ett alternativt tillvägagångssätt mot det baserat på hållbarhetsprinciperna (se hållbart mode).

Matavfall

Matavfall är mat avsedd för konsumtion men som kasseras längs livsmedelskedjan och inte längre kan användas.

Fossila bränslen

Fossila energikällor, inklusive olja, kol och naturgas som innehåller kolväten. Dessa bränslen bildas på jorden under miljontals år och producerar koldioxid vid förbränning.

Växthusgaser

De viktigaste växthusgaserna är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6). Vattenånga är den rikaste med ungefär en procent. Den näst rikaste är koldioxid på 0,04 procent. Effekten av mänsklig aktivitet på globala vattenångkoncentrationer är för liten för att vara viktig. Effekterna av mänsklig aktivitet på de andra växthusgaserna är dock stora och mycket viktiga. Dessa gaser ökar snabbare än de avlägsnas från atmosfären.

Deponier

Deponi är en ställe där vi samlar våra sopor och där avfallet begravs mellan jordlager för att bygga upp lågtliggende mark.

Havsföroreningar

Uppstår när skadliga effekter uppstår när någon typ av avfall kommer i havet, där det påverkar existensen av havsorganismer.

Återvinning

Återvinning är processen att omvandla avfall till nya material och objekt. Detta är viktigt för att minska soporna på världens deponier som förorenar jordens jord, vatten och luft.

Förnybar Energi

Förnybar energi är energi som samlas upp från förnybara resurser, som naturligt fylls på i en mänsklig tidsskala, såsom solljus, vind, regn, tidvatten, vågor, biomassa (vegetation) och geotermisk värme.

Återanvändning

Att hitta ett nytt sätt att använda ett visst objekt. Vanligtvis görs återanvändning med föremål som anses vara skräp, skräp eller föråldrade genom att hitta alternativa syften för dem.

Återbruk

Återanvändning innebär att använda saker igen istället för att kasta bort dem.

Delningsekonomi

Delningsekonomi är en modell där vi inte äger de saker vi behöver, vi använder dem bara när vi behöver (det är någon form av hyra).

Hållbart mode

Hållbart mode kan definieras som kläder, skor och accessoarer som tillverkas, marknadsförs och används på ett så hållbart sätt som möjligt, med hänsyn till både miljö- och socioekonomiska aspekter.

Hållbar tillverkning

En metod för tillverkning som minimerar avfall och minskar miljöpåverkan.

Upcycling

Upcycling representerar en mängd olika processer genom vilka ”gamla” produkter får modifieras och få ett nytt liv när de förvandlas till en ”ny” produkt. På detta sätt kan avfall förvandlas till något värdefullt.

Avfall

Avfall avser material som inte är primära produkter (dvs. produkter som produceras för marknaden) och för vilka generatorn inte längre använder för sitt eget syfte att producera, omvandla eller konsumera, och som han / hon kasserar, avser att kasta bort eller krävs för att kasta. Avfall kan genereras under utvinning av råvaror under bearbetning av råvaror till mellanprodukter och slutprodukter, under konsumtion av slutprodukter och under någon annan mänsklig aktivitet. Avfall inkluderar inte rester som återvinns direkt eller återanvänds på produktionsplatsen (dvs. etablering) eller avfall som direkt släpps ut i omgivande vatten eller luft.

Vatten konservering

Bevarande av vatten avser bevarande, kontroll, utveckling och förvaltning av vatten och dess resurser. Till exempel stäng av kranen när du inte använder vattnet eller kasta inte sopor i vatten.

Väder vs Klimat

Klimat är atmosfärens tillstånd med avseende på temperatur, molnighet, nederbörd, vind och andra meteorologiska förhållanden. Klimatet är dock det genomsnittliga vädret under en mycket längre period.