глосар

Отпадък

Отпадък е всеки материал, който или е изхвърлен след първоначална употреба, или е неизползваем, или дефектен.

Съхранение на вода

Съхранението на вода се отнася до запазване, пестене, контролиране и управление на водите и водните ресурси. Например, спрете течащата питейна водата докато не я използвате и не изхвърляйте отпадъци във водоемите в природата.

Рециклиране

Рециклирането е процес на преработване на отпадъчни материали в нови материали и предмети. Той е важен за намаляване на отпадъка, който се изхвърля на сметищата по света, който замърсява почвите, водите и въздуха.

Компостиране

Компостирането е вид изхвърляне на отпадъци, при който органичните отпадъци се разлагат по естествен път в среда, богата на кислород в специални контейнери. Само определени отпадъци могат да се компостират като например хранителни отпадъци (виж Хранителен отпадък) като обелки от плодове и зеленчуци, използвано кафе, яйчени черупки и др.

Климат

Климатът описва обичайните метеорологични условия на даден регион за период от поне 30 години.

Време и Климат

Времето е състоянието на атмосферата по отношение на температура, облачност, валежи, ветрове и други метеорологични особености. От своя страна, климатът е обичайното състояние на времето, изведено на база на дълъг период.

Преизполване

Преизползване означава отново да се използват вече употребявани предмети вместо да бъдат изхвърляни.

Пренасочване

Пренасочване (repurpose) е да се намери ново предназначение на даден предмет. Обикновено пренасочваме предмети, които се смятат за вехти или старомодни като намираме нови алтернативни начини за употреба.

Надциклиране

Надциклиране представлява процес, при който “стари“ продукти се изменят и подобряват, за да имат нов живот като нови продукти. По този начин отпадъкът може да се превърне в нещо ново и ценно.

Денят на Земята

Денят на Земята е ежегодно събитие, отбелязвано по целия свят на 22-ри април, в подкрепа на опазването на околната среда и важността от дългосрочна устойчивост.

Енергия

Енергията е двигателната сила, която ни помага да живеем. Съществуват различни източници на енергия като например слънцето, което захранва растенията и соларните панели, или горивата, които зареждат нашите машини. Ние използваме собствена енергия дори когато вдигаме нещо от земята.

Енергийна ефективност

Енергийната ефективност е просто използване на по-малко енергия за изпълнение на същите дейности. По този начин се елиминира енергийният отпадък.

Възобновяема енергия

Възобновяемата енергия е тази, която се извлича от възобновяеми източници, които се попълват по естествен начин, като например слънчева светлина, вятър, дъжд, вълнение, геотермални източници.

Хранителен отпадък

Хранителният отпадък е храна, която е била предназначена за консумация, но е изхвърлена в процеса на веригата на доставки и не може да бъде използвана.

Замърсяване на океаните

Замърсяване на океаните или още замърсяване на водите. Това са вредните ефекти, които отпадъкът оказва, когато попадне във водоемите и засяга съществуването на водните организми.

Климатични промени

Климатичните промени са глобален феномен, който представлява промяна в обичайните климатични условия на земята (свързани с температура, валежи, ветрове, бури), причинена от човешка дейност.

Парникови газове

Основните парникови газове са водна пара (H2O), въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), натрием оксид (N2O), хлорофлуоровъглеводороди (HFCs), перфлуор въглеводороди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6). Водните пари са най-значими като количество, но човешката дейност не оказва пряк ефект върху тяхната концентрация. Ефектът на човешката дейност върху останалите парникови газове, обаче, е значителен. Тези газове се увеличават по-бързо, отколкото се извеждат от атмосферата.

Въглероден отпечатък

Въглеродният отпечатък е общото количество емисии на парникови газове, причинено от индивид, събитие, организация, услуга или продукт.

Консуматорство

Консуматорството се отнася до теорията, че харченето на пари и потреблението на стоки и услуги е добро за икономиката. Противници на теорията смятат, че скромността е по-устойчив начин на живот и по-добър за околната среда.

Изхвърляне

Изхвърляне на отпадък е начин за премахване на ненужното чрез изхвърляне на сметище, заравяне или изгаряне без възстановяване на енергия.

Еко дизайн

Еко дизайнът включва оценка на въздействието над околната среда на всеки етап от производството, като се стреми към създаването на продукти, които имат възможно най-малко негативно екологично влияние.

Сметище

Сметището е мястото, където се събират отпадъците и се заравят между слоеве пръст, за да се изгради ниско разположена земя.

Устойчива мода

Устойчивата мода се определя като дрехи, обувки и аксесоари, които са произведени, промотирани и използвани по възможно най-устойчивия начин, взимайки предвид както екологичните, така и социо-икономическите аспекти.

Бърза мода и бавна мода

Непрекъснатият поток от нови евтини, достъпни и модерни модни артикули на световния пазар се нарича популярно „бърза мода“. „Бързият“ аспект на потреблението е преди всичко проблем за околната среда, тъй като е масово. От своя страна, бавната мода може да се разглежда като алтернативен подход, основан на принципите на устойчивост (вж. Устойчива мода).

Изкопаеми горива

Изкопаемите енергийни източници включват нефт, въглища и природен газ, съдържащи въглеводороди. Тези горива се образуват в Земята в продължение на милиони години и при изгаряне произвеждат въглероден диоксид.

Въглероден диоксид (CO2)

Въглеродният диоксид е газ в земната атмосфера. Той се среща естествено, но също е страничен продукт от човешките дейности като изгаряне на изкопаеми горива. Това е основният парников газ, причинен от човешка дейност.

Устойчиво производство

Метод за производство, който минимизира отпадъците и намалява въздействието върху околната среда.

Споделена икономика

Споделената икономика е модел, при който ние не притежаваме нещата, от които се нуждаем, а просто ги използваме, когато ни трябват (чрез наемане например).

Екологичен отпечатък

Екологичният отпечатък е ефектът, който човек, компания, дейност и други оказва върху околната среда. Например количеството природни ресурси, които се използват, количеството произведени вредни газове (виж също Въглероден отпечатък)