Партньори

Gästrike återvinnare (GA) е асоциация на общини (5 общини на 200 км. северно от Стокхолм). Те са отговорни за управлението на отпадъците в региона (150 000 жители). Рециклирането е глобално движение не само от социална и екологична гледна точка, но и от икономическа. Асоциацията притежава значителна експертиза в съвременното управление на отпадъците. Тя подкрепя компании и общности в постигането на трите основни цикъла на устойчиво развитие и насърчава отделните градове и общини да работят заедно, за да бъдат ефективни. GA е организация, която се опитва да бъде напредничава, да адресира тези проблеми както на регионално и национално ниво, така и на международно. В областта на управление на отпадъците, асоциацията управлява 13 центъра за рециклиране и предоставя услуга за рециклиране.

Посетете сайта

Rural Hub е създаден за първи път като асоциация през 2012 г. Основан е от група специалисти по образование, обучение и развитие на селските райони като отговор на въздействието на икономическата криза върху малките провинциални села и градове в Ирландия. Като пряка последица от рецесията, последвала кризата, много селски райони отчитат по-висока безработица от тази в индустриалните градове, а жителите им стават все по-изолирани поради тежките финансови условия.

Посетете сайта

Storytellme е компания, която разработва продукти и услуги, които съчетават забавлението с грамотността чрез персонализация. Наред с това разработват корпоративни решения, базирани на инструментите на дизайн мислене, разказване на истории, методите за креативно проектиране за учене и процесни иновации. Storytellme работи чрез социален маркетинг (социални мрежи и управление на мрежата), ангажиращи платформи (цифрови инструменти за създаване на ангажиращо преживяване за потребителите чрез постигане на цели или онлайн предизвикателства) и анимирани графики (в интерактивен формат или видео). StoryTellme има опит с провеждане на семинари в училища, в които се прилагат иновативни методологии чрез гемифицирани платформи (използвайки игрови методологии, приложени за обучение).

Посетете сайта

CARDET е един от водещите центрове за научноизследователска и развойна дейност в Средиземноморския регион с глобален опит в проектирането и изпълнението на проекти, изграждането на капацитет и онлайн обучение. CARDET е независимо свързана с университети и институции от цял ​​свят, като Йейлския университет, Университета в Никозия и Международния съвет на образователните медии. CARDET е въвлечен в множество проекти, свързани с развитието на изграждането на капацитет и планирането на младежката подкрепа и овластяване, образование и ПОО, обучение за възрастни, ограмотяване, цифрови инструменти, електронно обучение, образователни технологии и социална интеграция на маргинализирани групи.

Екипът на CARDET успешно участва в над 200 проекта в повече от 40 държави, някои от които подкрепени от Европейската комисия, Програмата за развитие на Организацията на обединените нации, Microsoft, Общността на науката, международните агенции и правителствата по целия свят. Една от силните страни на организацията е способността внимателно да планира, изпълнява и оценява проекти в различен контекст. Управляващият екип е подкрепен от 10 членове на борда и консултативен съвет, съставени от професионалисти с богат опит в сферата на образованието, бизнеса, научните изследвания и оценяването.

Посетете сайта

Lancaster & Morecambe College (LMC) е държавен колеж и основен доставчик на професионално образование и обучение на възрастни в Северен Ланкашир и Южна Камбрия. Ежегодно има около 1500 редовни студенти и 3000+ студенти в задочна форма на обучение или обучение на работното място.

Колежът има около 500 служители, които взаимно се подкрепят в съвместни проекти и инициативи. Основната роля на LMC е да осигурява обучение за придобиване на професионални умения на студенти от всички възрасти и възможности, което да гарантира тяхната заетост и/или академични умения, водещи до място във висшето образование. LMC приветства студенти от всички възрасти и има добре установени курсове по основни умения, както и първоначално обучение на учители и редица бизнес курсове.

Посетете сайта

Центърът за обучение и изследвания INNEO е регистрирана асоциация, действаща в Жешув (Полша), която е създадена по инициатива на обучители, изследователи и професионални консултанти, решили да работят за подобряване на образованието и обучението и за социално и икономическо развитие. INNEO е създадена през 2011 г. и близо две години преди това е действала само като асоциация, провеждайки дейности като лекции, семинари и курсове по различни теми, с голям акцент върху ИТ и предприемачество. Повечето от дейностите бяха извършени в рамките на полската програма „Човешки капитал“, фокусирана върху борбата с безработицата и повишаване на компетенциите, необходими на пазара на труда. През 2013 г. дейностите на асоциацията са променени от местни проекти към инициативи на европейско ниво.
Посетете сайта

Pandokrator е малко предприятие, създадено в Будапеща, Унгария. През последните 5 години Pandokrator успява да си сътрудничи в 6 европейски образователни проекта.

Основните дейности и изследователски интереси на фирмата включват неформално образование за възрастни – подобряване на умения и обучение, езиково обучение, коучинг и менторство, устойчивост.

Що се отнася до интелектуалния капитал на компанията, персоналът на Pandokrator има дългогодишен опит във формалното образование – начално, средно и висше, както и в неформалното преподаване в области  като: математиката, климатични промени, междукултурни компетентности, езикови курсове, разработване на учебни програми, градинско инженерство, устойчиво градинарство и много други.

Посетете сайта

Европейски център за качество ООД е основана през 2001 г. и е специализирана с четири основни направления:

– Консултиране и управление на проекти, финансирани от ЕС;

– Разработване и прилагане на обучителни програми за бизнеса и служителите;

– Прилагане на различни инициативи, свързващи бизнеса и иновациите със сектора на образованието и професионалното обучение;

– Разработване и внедряване на международни стандарти за управление на качеството. Фирмата работи в тясно сътрудничество с редица международни партньори, включително образователни институции и университети, изследователски институти, центрове за ПОО, неправителствени организации, търговски камари, МСП и други. ЕЦК притежава богат опит в обучения за управители на МСП и служители за прилагане на различни стандарти за качество. От създаването си фирмата е разработила изпълнила и/или подкрепила проекти за повече от 150 предприятия и 13 общини.

Посетете сайта